facebook

Privacy- en Cookieverklaring

Privacy Policy 1

NICOLE ENGELS hierbij te noemen DE MINDSETPSYCHOLOOG is een eenmanszaak.

Heb je vragen over privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens? Ik ben als volgt te bereiken:

Post-/Vestigingsadres        : Stationsweg 9 (let op: geen bezoekadres)

Postcode                              : 6745 XM

Plaats                                    : De Klomp

KvK nr.                                  : 68465327

E-mailadres                         : info@demindsetpsycholoog.nl

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe DE MINDSETPSYCHOLOOG jouw persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

DE MINDSETPSYCHOLOOG respecteert de privacy van alle klanten, betrokkenen en ook gebruikers van de website. https://www.demindsetpsycholoog.nl is de website van DE MINDSETPSYCHOLOOG. Daarnaast is de website van de online membership www.nicoleengels-members.com. Ik zorg ervoor dat de persoonlijke informatie, die ik van jouw ontvang, vertrouwelijk wordt behandeld en niet zomaar in verkeerde handen kan vallen.

Het komt echter wel voor dat ik gegevens deel met anderen, omdat zij mij ondersteunen in mijn bedrijfsvoering. Denk hierbij aan een boekhouder, nieuwsbriefaanbieder of hostingpartij.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten en producten van DE MINDSETPSYCHOLOOG. Wees je er dus van bewust dat DE MINDSETPSYCHOLOOG niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van DE MINDSETPSYCHOLOOG.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder (privacywaakhond) ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, verwijst DE MINDSETPSYCHOLOOG jou naar de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegeven.nl 

 

PERSOONSGEGEVENS DIE DE MINDSETPSYCHOLOOG VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die DE MINDSETPSYCHOLOOG van jou kan verwerken:

– Jouw voor- en achternaam;

– Jouw adres- of postbusgegevens;

– Jouw telefoonnummer;

– Jouw e-mailadres;

– Jouw Skypenaam;

– Inloggegevens online membershippage;

– Gegevens over jouw activiteiten op de website;

– Apparaattype;

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

DE MINDSETPSYCHOLOOG verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van klanten, betrokkenen of websitebezoekers, tenzij deze actief aan mij zijn verstrekt.

Kinderen

DE MINDSETPSYCHOLOOG heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@demindsetpsycholoog.nl dan verwijder ik deze informatie.

 

WAAROM IS HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS NODIG?

Voor het verwerken van persoonsgegevens moet ik doelen hebben bepaald. Ik kan bijvoorbeeld persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten of producten van DE MINDSETPSYCHOLOOG en/of omdat je deze persoonsgegevens zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier of het inschrijven voor de nieuwsbrief) aan DE MINDSETPSYCHOLOOG verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking moeten gerechtvaardigd zijn. Daarvoor zijn er in de Algemene Verordening Gegevensbescherming zes grondslagen vastgesteld, namelijk:

 1. 1. Het algemeen belang;
 2. 2. Het gerechtvaardigd belang;
 3. 3. Vitale belangen;
 4. 4. Op basis van een overeenkomst;
 5. 5. Op basis van een wettelijke plicht;
 6. 6. Op basis van toestemming. 

Bij ieder doel moet DE MINDSETPSYCHOLOOG een grondslag hebben om persoonsgegevens te verwerken. In onderstaande tabel is dat weergegeven:

Doel Grondslag
1. Voor het afhandelen van jouw betaling. Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame, voor het geven van een webinar of het versturen van een gratis weggever. Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven
3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Skype, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren. Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten. Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
5. Je de mogelijkheid te bieden een account (bv. online membership) aan te maken. Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
6. Om diensten dan wel producten op te leveren (o.a. ook deelname aan onlineprogramma). Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
7. Om jouw bezoek aan de website te kunnen analyseren Dit is vooralsnog anoniem. Anonieme gegevens vallen niet onder de werking van de AVG
8.Voor het uitvoeren van marketingdoeleinden, zoals o.a. Facebookpixel Omdat jij hiervoor aan Facebook toestemming hebt gegeven
9. DE MINDSETPSYCHOLOOG verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte. Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Ik neem besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dit heet profilering). Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DE MINDSETPSYCHOLOOG) tussen zit. In mijn geval gaat dat om de Facebook-pixel. Onder het kopje Cookies is dit uitvoeriger beschreven.

 

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

DE MINDSETPSYCHOLOOG bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

 • gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopend traject of lopende

  opdracht;

 • in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten. 
 • Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard dan wel word jij om toestemming gevraagd om de gegevens nog langer te mogen bewaren.
Persoonsgegevens Termijn Reden
Jouw voor- en achternaam 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw adres- of postbusgegevens 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw telefoonnummer 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw e-mailadres Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw Skypenaam 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik contact met je kan opnemen
Gegevens over jouw activiteiten op de website (Google Analytics) 30 dagen na websitebezoek NICOLE ENGELS analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
De webpagina’s die jij bekijkt, hoe je deze bekijkt en vanaf welk apparaat (Facebook pixel) Zie facebook privacy policy hiervoor: https://facebook.com/about/privacy

In het kader van de Facebook-pixel:

– Zodat advertenties aan de juiste mensen worden

weergegeven;

  Zodat ik advertentiedoelgroepen kan laten maken;

 

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

DE MINDSETPSYCHOLOOG verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht (verwerkers), sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. DE MINDSETPSYCHOLOOG blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Met de derden die zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking (de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijken), hoef ik geen overeenkomst mee af te sluiten.

Met de volgende derden deelt DE MINDSETPSYCHOLOOG gegevens:

Derde Categorie Doel delen Welke gegevens
Boekhouder Verwerkingsverantwoordelijke Om de BTW-aangifte te doen Inkoop- en verkoopfacturen
Online boekhoudsysteem Verwerker Om facturen en offertes te kunnen opmaken Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen.
Email- en websiteprovider (hostingpartij) Verwerker Voor de website en e-mails Versleutelde gegevens
Betaaldienst Verwerkingsverantwoordelijke Om betalingen van klanten te kunnen uitvoeren Bankrekening, naam, adres, bedrijfsnaam
Webdesigner Verwerker Om de website te bouwen of te optimaliseren Gegevens contactformulier of inschrijvers nieuwsbrief
Online video-platform Verwerker Om mijn video’s op te slaan Videobeelden van webinars, Facebook live
Business- en marketingcoach Verwerker Om mij te ondersteunen in mijn marketing via verschillende online tools en social media Naam, emailadres
Medewerkers (zzp) Verwerkers Om mij te ondersteunen in mijn dagelijks werkzaamheden (administratie, planning etc.) Diversen
Legal advisor Verwerker Om mij te ondersteunen in mijn juridische zaken Gegevens van klanten, indien van belang voor opdracht
WordPress en Wishlist Verwerkers Om mijn onlineomgeving in te kunnen richten Versleutelde gegevens
Online nieuwsbriefsysteem Verwerker Om mijn mailinglist bij te houden en mijn nieuwsbrieven in te maken en versturen Naam en emailadres
Tracking partijen Verwerkingsverantwoordelijk Om advertenties aan de juiste mensen weer te geven en om advertentiedoelgroepen te maken. De webpagina’s die jij bekijkt, hoe je deze bekijkt en vanaf welk apparaat

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door DE MINDSETPSYCHOLOOG in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@demindsetpsycholoog.nl. DE MINDSETPSYCHOLOOG zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op je verzoek reageren. Als jouw verzoek buitenproportioneel of zeer specifiek is, dan kan de termijn worden verlengd met twee maanden.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen één maand, op jouw verzoek. Tenzij het gaat om een ingewikkeld of buitenproportioneel verzoek. Ik heb dan nog eens twee maanden extra de tijd om te reageren op jouw verzoek.

 

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DE MINDSETPSYCHOLOOG en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Bijvoorbeeld als je niet meer van mijn diensten en producten wil gebruik maken, maar naar een andere adviseur of coach overstapt.

 

 

 

INDIENEN KLACHT

 

DE MINDSETPSYCHOLOOG wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de AP, als je van mening bent dat DE MINDSETPSYCHOLOOG niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van DE MINDSETPSYCHOLOOG wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die NICOLE ENGELS gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies

DE MINDSETPSYCHOLOOG maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies – en geen tracking cookies – die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website van DE MINDSETPSYCHOLOOG.

Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website. 

Google Analytics

Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google in elk geval niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons

Op de website van DE MINDSETPSYCHOLOOG zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies, kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Facebook-pixel

Ik maak gebruik van een zogenaamde “Facebook-pixel”. Dit is een dienst van het Amerikaanse bedrijf Facebook. Er wordt dan door Facebook een cookie geplaatst op mijn website.

Ik gebruik een Facebook pixel om:

 • de effectiviteit van advertenties te meten (te analyseren hoeveel procent van de mensen die een advertentie ziet de website bezoekt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of een bestelling plaatst);
 • vergelijkbare doelgroepen te maken die lijken op websitebezoekers om zo nieuwe klanten te werven die baat kunnen hebben bij het aanbod op de website;
 • je uit te sluiten van advertenties als je je recent hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, zodat je geen irrelevante advertenties te zien krijgt.

Via de link hieronder, kun je lezen je hoe je kunt instellen hoe Facebook je gegevens gebruikt om je advertenties te tonen en hoe je je kunt afmelden voor de weergave van op online interesse gebaseerde advertenties van Facebook:

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Tijdens het bezoeken van mijn website wordt een gebruikersprofiel opgebouwd. Facebook kan deze gegevens aan derden verschaffen als Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover er derden zijn die namens Facebook deze informatie verwerken. Facebook is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens en bepaalt dus bijvoorbeeld zelf hoe lang zij de gegevens bewaren, met welk doel en op welke grondslag. Facebook kent een eigen privacy-beleid, dat je hier kunt vinden: https://www.facebook.com/about/privacy/

Opt-out

 

Over het gebruik van bovenstaande cookies wordt op de website toestemming gevraagd. Als je niet wil dat jouw gegevens getrackt worden, dan raad ik je aan om geen toestemming te geven (opt-out) of om privacy-bevorderende browser-plugins te installeren.

 

BEVEILIGEN

 

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om bijvoorbeeld misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van DE MINDSETPSYCHOLOOG maakt bijvoorbeeld gebruik van een betrouwbaar SSL  Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi, tenzij dit om gewichtige redenen toch moet. 

Mijn Macbook is vergendeld met een sterk wachtwoord en mijn I-phone is zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID.

Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door DE MINDSETPSYCHOLOOG verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@demindsetpsycholoog.nl

 

WIJZIGINGEN

Als ik wijzigingen aanbreng in mijn privacyverklaring, dan zal ik steeds de nieuwste versie hiervan plaatsen op mijn website. 

 

 

Deze privacy- en cookieverklaring is van juli 2019